Power BI Essentials Masterclass

17th September (Brisbane / Melbourne)
 
24th September (Sydney) 

18th September (Brisbane / Melbourne)
 
25th September (Sydney) 

19th September (Brisbane / Melbourne)
 
26th September (Sydney)